Norge 2013 - nedtælling og Fiskeregler

Norge 2013 - nedtælling
 

 

Så kan vi vist godt sige, at vi er i nedtællingsfasen til årets premiere i det Norske. Milde vinde fra syd har sat gang i snesmeltningen og Gaula (målt i Gaulfossen) har de sidste par dage ligget med en vandføring på mellem 4-og 600 kub/sek. Selv i Bua er der fart på og heroppe har den ramt over 100 kub/sek et par gange i den seneste periode, derimod ser det ud til at måleren er i ”udu” i Eggafossen, der ligger stabilt på et fladt nul, og det må da vist være forkert.

 

Vi spår intet, udover at det ser væsentligt mere positivt ud i år end ved samme tid sidste år. Og selvom der sagtens kan falde ny sne endnu på de breddegrader, er temperaturene er væsentligt højere i år end i 2012 og snedybderne (hvis målingerne holder stik) er langt mindre og mange steder er sneen helt borte selv helt oppe i 3-og 400 meters højde.

 

 

Meen, der er endnu 18 dage til premieren og nordlige vinde kan hurtigt ændre på forholdende, så vi holder vejret og holder øje med situationen dagligt.

 

 

Vi har hørt rygter om, at der skulle komme yderligere regelændringer til 2013, men endnu er den nedenstående fra Gaula.no der gælder for 2013, hvori den væsentlige ændring er markeret med rødt. 

 


Fiskeregler 2013 - Gaula 

Regler for fiske etter anadrome laksefisk i Gaula med sidevassdrag 2013

Følgende regler for fiske etter anadrome laksefisk i Gaula med sidevassdrag er vedtatt av Gaula Elveierlag for sesongen 2013. 

§ 1 Omfatter
Reglene gjelder for den lakseførende delen av Gaula med sidevassdrag. 


§ 2 Fisketid
Det er tillatt å fiske etter anadrom laksefisk i perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august.


§ 3 Redskapsbruk
Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok (unntak Sokna-vassdraget i Midtre Gauldal). Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges. 


Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. 


Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.


I Sokna-vassdraget i Midtre Gauldal er det kun tillatt med mark og søkke samt flue. Bruk av søkke ved markfiske reguleres ved lav vannføring som hovedvassdraget.


I Gaula med sidevassdrag ble det fra sesongen 2007 automatisk innført lett fiske***) ved lav vannføring. Gaulfossen er referansepunkt. Ved 20m3 og lavere inntrer lett fiske. Dette opphører igjen ved 30m3 . Fiskerne er selv ansvarlige for å holde seg oppdatert på dette. 


*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark 
**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp 
***) Lett fiske er fiske med: 
a) flue hvor flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, 
b) mark med eller uten dupp. 
Søkke er forbudt
 


4 Minstemål, kvoter og gjenutsetting.
All anadrom laksefisk med lengde mindre enn 35 cm skal settes ut igjen. Vi anmoder om at all gytefarget laks settes levende ut igjen. Vinterstøing skal settes ut. 

Maksimal døgnkvote for laks er 1 stk. og sesongkvote for laks er 8 stk, hvor maks 3 kan være over 80 cm. All hunnlaks er fredet på juli og august og skal settes levende ut igjen. Er man i tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut igjen.


All fisk skal innrapporteres, også gjenutsatt fisk.


Det skal taes og innleveres skjellprøver av all avlivet laks.


Sjøørett er fredet i Gaulavassdraget.

Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for ukekort og sesongkort følges datodøgnet). Kvoten gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Når døgnkvote er nådd, skal fisket i det aktuelle vassdraget avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten.


Sesongkvoten er det antall fisk en person kan avlive i løpet av en sesong. 

Er man i tvil om fisken vil overleve en eventuell gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres til en av vassdragets desinfiseringsstasjoner.


Når fisken er bekreftet innlevert går den ikke på kvoten. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn.


Gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og i tråd med Gaula Fiskeforvaltnings retningslinjer. § 5 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer
I Storhølen nedenfor Gaulfossen er det i tiden fra 1-30 juni kun tillatt med mark uten søkke og flue. 

Fra Eggafossen og ned til utløpet av hølen ca 100 meter nedenfor er det kun lett fiske i perioden 1. juni-31. August. 

Lett fiske er fiske med: 
a) flue hvor flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, 
b) mark med eller uten dupp. 
Søkke er forbudt. 

Det er forbudt å fiske i fisketrapper, fiskerenner og konstruksjoner som har til hensikt å lette fiskegangen. Dette gjelder Fløyfossen og Gammelbrufossen i Bua.


§ 6 Fiske etter rømt oppdrettsfisk
Ihht spesielt utstedte fisketillatelser. 


§ 7 Desinfisering av fiskeredskap
All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i nytt vassdrag rundt Trondheimsfjorden. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller.§ 8 Gytebestandsmål 

Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd.
 


§ 9 Straffebestemmelser
Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre gebyr, bortvisning eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.


Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forb med redskapsbruk er kr 3000,-. Gebyr for kvotebrudd er kr 6000,-. I tilegg til gebyr vil fiskere som blir tatt for kvotebrudd bli bortvist inneværende samt påfølgende sesong fra Gaula, Orkla, Stjørdalselva og Verdalselva.
 

Utleier / kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk, samt kontrollere om fiskeren har løst fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.


§ 10 Ikrafttreden

Reglene trer i kraft 15. Mai 2013.


Via Michael Koch
Lystfisker-liv.dk og Dansk Laksefiskeri.dk 

 

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com