Opgang af laks i Storå i 2018

Atlantisk laks. Foto Nils Folmer Jørgensen

FREDAG 01 FEB 19

|Opgangen af laks i Storå i 2018 er mindre end i 2015, men bestanden er stadig selvreproducerende. Andelen af smålaks i bestanden var høj i 2018. 

Denne undersøgelse viser, at laksebestanden i Storå stadig er blandt Danmarks største. Der bliver ikke længere udsat lakseyngel i Storå.

I 2018 er opgangen beregnet til 4.101 laks, hvilket er en nedgang i forhold til rekordopgangen i 2015 på 5.848 laks. Årsagen til nedgangen skyldes flere faktorer, herunder at bestanden nu er helt afhængig af succesfuld gydning og høj overlevelse i alle livsstadier, idet mangeårig udsætning af ½- og 1-års laks er ophørt.

Opgangen i 2018 var kendetegnet ved en høj andel af smålaks. I 2018 var halvdelen af alle de 757 registrerede laks i undersøgelsen under 75 cm. Andelen af hanner var på 61 % i 2018 mod 52 % og 49 % i hhv. 2015 og 2013.

Årsagen til denne stigning i andelen af hanner er, at grilse dominerede hos de laks, som vandrede ind i Storå i 2018. Grilse er laks, der kun har opholdt sig én vinter i havet. Gennemsnitslængden på de laks der blev fanget ved undersøgelsen var på 76 cm, trods de talrige smålaks.

Det høje antal grilse kan være et udtryk for et stort smoltudtræk i 2017 og en god overlevelse for disse fisk frem til efteråret 2018. Dermed er der mulighed for et højt antal mellemlaks (laks med to vintre i havet) i 2019. 

Laksene var generelt i god form og kun enkelte individer havde svamp og skader. 

Laks

Gydebestand

Hjemtaget

Opgang

Vilde laks

2018

3.790 (2.680-4.900)

311

4.101 (2.991-5.211)

60 %

2015

5.687 (3.607-7.766)

161

5.848 (3.768-7.927)

57 %

2013

1.138 (727-1.549)

112

1.250 (839-1.661)

- %

2010

1.293 (929-1.657)

97

1.390 (1.029-1.754)

- %

Info: Tallene i parenteser viser det interval, som det ”rigtige” tal med 95 % sandsynlighed ligger indenfor.

Der er kun udsat 1-års laks mærket med CW-mærker (Coded Wire) i Skjern Å siden 2014. Der blev fanget 45 laks med CW mærke i forbindelse med undersøgelsen i Storå i 2018. Disse mærkede laks må således stamme fra udsætninger i Skjern Å. Af de laks, der stammer fra udsætning, er der 28 % som stammer fra 1-års laks, der er udsat i Skjern Å.

En målrettet indsats for at ophjælpe den vilde bestand af laks i Storå har medført at udsætninger af laks er ophørt og den sidste udsætning af 1-års laks blev foretaget i foråret 2017 efter, at der årligt i perioden 2009-2017 er udsat mellem 20.000-37.000 1-års laks. Udsætning af ½-års laks ophørte i 2014, efter at der årligt er blevet udsat 16.000 stk ½-års laks i perioden 2009-2014.

Læs mere om laksebestanden i Storå

Information om laks

Her kan du læse mere om laks

 

KILDE: FISKEPLEJE.DK